Göta studentkår finns även på: Instagram

Lägg till ny kommentar

Mentorsprogram för flyktingar

-Enligsh Below-

Om mentorsprogrammet

I mentorsprogrammet kan du hjälpa en person som har flytt til Sverige att närma sig universitetsstudier. Många som kommer till Sverige har en universitetsutbildning som måste kompletteras, har avbrutit sina universitetsstudier, eller är intresserad av att börja studera på universitetet. Genom att träffa och prata med någon som har förstahandskunskap om universitetsutbildning i Sverige kan personer med flyktingbakgrund komma närmare universitetet.

Vi matchar flyktingar med aktiva studenter och hoppas att informell kunskap om hur det är att vara student kan överföras. Förhoppningen är också att efter programmet känner mentorerna sig rikare på erfarenhet och adepterna stärkta i att arbeta mot sitt mål.

Bli mentor

Vi söker dig som studerar på antingen grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Du kommer träffa flyktingar som är intresserade av att studera på universitetet. Mentorerna och adepterna kommer få en introduktionsutbildning samt träffas på två gruppträffar. Varje träff kommer att ha ett tema som på olika sätt syftar till att understödja adepterna att komma närmare universitetsstudier via deras samtal med mentorerna.

Datum för träffar:
17 maj (introduktion)
31 maj
7 juni
för samtliga träffar gäller tiderna 15-17.
OBS! För att kunna vara med måste du kunna närvara på alla träffarna.

Du anmäler dig genom att mejla
ordforande@gota.gu.se (För student på grund- och avancerad nivå),
ordf.gudk@gus.gu.se (för forskarstuderande)
elizabeth.george@gu.se (för adepter/flyktingar)

Sista anmälningsdag är fredag 12 maj.

Se också Facebook för aktuell information!

___________________________________________________________________________

About the mentorship program 

In the mentorship program you can help a person who has moved to Sweden to approach university studies. Many who come to Sweden have an university education that must be supplemented, have interrupted their university studies, or are interested in starting to study at the university. By meeting and talking with someone with first-rate knowledge of university education in Sweden, people with refugee background can get closer to the university.

We match refugees with active students and hope that informal knowledge about what it is like to be a student can be transferred. The hope is also that after the program the mentors feel richer in experience and the adepts strengthen in working towards their goals.

Become a mentor

We are looking for students studying at either the bachelor's level, the master's level or the research's level. You will meet refugees who are interested in studying at the university. The mentors and adepts will receive an introduction and meet at two group meetings. Each meeting will have a theme that in various ways aims to support the adept to get closer to university studies through their conversation with the mentors.

Dates for meetings:
May 17 (introduction)
May 31st
7 June
The time is 15-17 for all meetings.
NOTE! To be able to participate you must be able to attend all the meetings.

For sign up send an email to:
ordforande@gota.gu.se (for bachelor/master students),
ordf.gudk@gus.gu.se (for researchers)
elizabeth.george@gu.se (for adepts/refugees)

Deadline for registration is Friday, 12 May.

See Facebook for up-to-date information!

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra automatiska spammeddelanden.
6 + 9 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.