Dina rättigheter

Visste du att...

… även om du redan hämtat ut din tenta när du upptäcker att den är felrättad  kan du enligt förvaltningslagen begära rättelse?

… Göteborgs universitet är en myndighet och måste som sådan enligt lag vara dig behjälplig, exempelvis genom att svara på mejl inom en rimlig tid (vanligtvis tre veckodagar)?

… ditt schema skall vara färdigt senast två veckor innan din kurs startar?

... bedömningskriterier och övriga villkor, t. ex. tillåtna hjälpmedel i samband med examination, ska vara klart angivna på förhand?

… din kurslitteraturlista skall vara färdig senast åtta veckor innan din kurs börjar?

… du har rätt att begära en ny handledare under tiden du skriver uppsats?

… Göta studentkår måste hjälpa alla studenter, oavsett medlemskap i kåren?

Som student vid Göteborgs universitet har du ett antal rättigheter och skyldigheter. Vissa är stadgade i lag och förordning, andra är lokala bestämmelser som rör Göteborgs universitet specifikt.

De stora, nationella, regelverken av betydelse är framför allt Högskolelagen och Högskoleförordningen. På Universitetskanslerämbetets (UKÄ) hemsida, under fliken ”Studenträtt och tillsyn” finns det bra förklarat vad lag och förordning betyder, och där kan du också hitta vidare länkar till fulltextversioner. UKÄs hemsida hittar du här.

Det finns många styrdokument som rör förhållandet mellan Göteborgs universitet och studenter, men det finns särskilt ett dokument Göta studentkår tycker är noga att du känner till. Det heter ”REGLER FÖR STUDIER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID GÖTEBORGS UNIVERSITET”. Du hittar det här.

I dokumentet listas viktiga rättigheter du har som student på grund- avancerad- eller forskarnivå. Dokumentet gäller för samtliga utbildningar vid universitetet och ska användas utifrån ett studentcentrerat perspektiv.Om du tycker att regelsamlingarna är bra, ska du givetvis bli medlem i den organisation som sett till att de kommit till. Bli medlem!

Övriga styrdokument för Göteborgs universitet hittar du här. Se särskilt flikarna ”Forskning och forskarutbildning” samt ”Utbildning på grund och avancerad nivå”

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>