Åk med till Sveriges förenade studentkårers Fullmäktige!

Den 26-29 april hålls Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige i Gävle. SFS fullmäktige, SFSFUM, är SFS:s högsta beslutande organ och äger rum en gång per år. Det är på SFSFUM som medlemskårerna träffas för att diskutera och besluta om nästa års politiska prioriteringar, verksamhetsplan, budget och övriga styrdokument.

Under mötet utses även kommande verksamhetsårs förtroendevalda; presidium, styrelse, doktorandkommitté, valberedning och verksamhetsrevisorer. SFSFUM är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa andra kåraktiva för att utbyta erfarenheter, inspireras och knyta kontakter. Det är ett roligt och givande arrangemang som samlar flera hundra kåraktiva från hela landet!

Till SFSFUM har varje medlemskår rätt att skicka en delegation med ett antal ombud baserat på antalet helårsstudenter som medlemskåren representerar. Som ombud är du med på själva fullmäktigemötet såväl som i förberedelsearbetet inför SFSFUM genom att skriva motioner, fördjupa dig i handlingarna och diskutera kring hur delegationen avser att rösta under fullmäktigemötet. Göta studentkårs delegation kommer bestå av 10 personer. 5 av dessa kommer utgöras av årets och nästa års kårpresidium,  och 5 poster går att söka.

SFS och Göta studentkår står för mat, boende och resor under SFSFUM.

De delegationsuppdrag vi söker tillsätta är för närvarande:

5 stycken ombud

Som ombud förväntas du delta på samtliga delegationsmöten inför SFSFUM. Tillsammans med 1-2 andra ombud kommer du även att ansvara för en eller två frågor inför och under SFSFUM. Som ansvarig för en fråga kommer ni läsa er in extra mycket på den frågan, skriva eventuella motioner, lägga fram förslag på hur Göta studentkår borde ställa sig till motioner från andra kårer, samt vara ansvariga under åsiktstorgen under SFSFUM. Tiden du behöver avsätta för detta varierar under våren mellan 4-10 timmar/vecka.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kongresser eller årsmöten i större ideella föreningar och/eller av politiskt påverkansarbete samt om du varti aktiv i Göta studentkår eller annan studentkår tidigare.

Anmälan

Vill du anmäla dig skickar du ett mejl till vice.utb@gota.gu.se och skriver "SFSFUM18" i rubriksfältet. Ge en kort presentation av dig själv, samt motivera varför du tror att du skulle passa till uppdraget. Inkludera även ett telefonnummer som vi kan nå dig på dagtid. För att kunna söka måste du vara medlem i Göta studentkår. Eftersom att sveska är det språk som används i möteshandlingarna och i plenum är det en fördel att kunna förstå svenskt tal och skrift. Medlemmar i SFS styrelse, doktorandkommitté eller valberedning kan inte vara ombud.

Ansökan mottages senast på måndagen den 15/1.

___________

 

April 26-29  the Swedish National Union of Students' (SFS) representative assembly (SFSFUM) is held in Gävle. SFSFUM is SFS' highest deciding body and is held ince per year. At SFSFUM, the member unions meet to discuss and decide next years political priorities, operational plan, budget and other steering documents.

During the meeting, elections for the nesxt year is also held: chairperson and vice chairperson, boardmmeber, PhD committée members and election committee. SFSFUM is also an excellent opportunity to meet studnets from other student unions to trade excperiences, be inspired and find new friends. It is a fun and rewarding event that gathers hundreds of student union members from the entire country!

To SFSFUM, each member union can send a delegation with a number of delegates based on their size. As a deleagte, you will be a part of SFSFUm, as well as the work to prepare for SFSFUM, through writing motions and reding up on the questions that are to be discussed during the meeting. Göta Students' Union's delegation will consist of 10 members, this and next year's presidium, as well as 5 other people. One of them could be you!

SFS and Göta Students' Union pays for food, quarters and travels to and during SFSFUM.

We are looking for:

5 delegates

As a deleagte, you are expected to participate in the delegation meeetings leadning up to SFSFUM. Together with 1-2 other memebrs of the delegation, you will be responsible for one or to matters before and during SFSFUM. As the person responsible for a matter, you will thoroughly read up on that matter, write eventual motions, suggest what Göta Students' Union should think about motions, from other student unions and be responsilbe for the discussions about that matter during SFSFUM. The time required is estimated to be 4-10 hours per week.

If you have previus excperiences from congresses or yearly meetings in larger non-profit organisations and/or influencing politics as well as being active in Göta Studnets' Union or other student unions, it will give you an advantage. It is, however, not required.

Application

If you wish to apply, please end an e-mail marked "SFSFUM18" to vice.utb@gota.gu.se. Include a short presentation of yourself, motivate why you would be a good fit for this and a phone number for reaching you during the day. To apply, you must be a member of Göta Students' Union. As Swedish is the language used in the meeting documents and planary sessions, being able to read and understand spoken Swedish is preferable. Members of SFS' board, PhD committee or election committee can not be a delegate.

The application must be in on Monday January 15.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap