Uttalande rörande inställda fortsättningskurser

Fortsättningskurserna i konst- och bild-, musik- och filmvetenskap har ställts in fram till läsåret 19/20 på institutionen för kulturvetenskaper. 

Bakgrund
Under en längre tid och framförallt under 2018 har Humanisten haft en svår ekonomisk situation. Detta beror delvis på ett lägre söktryck och här ges detta som orsak till de tillfälligt nedlagda kurserna. Vice prefekt med utbildningsansvar svarar i ett mail att det fattats 12 studenter i filmvetenskap för att få kursen att gå ihop ekonomiskt. Denne meddelar att studenterna har erbjudits stöd i form av studievägledning både i grupp och enskilt. 

Studenternas situation
På grundkursen i filmvetenskap är det 26 studenter som drabbas av att kursen ställs in. Flera av dessa studenter har flyttat från annan ort eller annat land eller tagit arbetsuppehåll för att studera filmvetenskap på Göteborgs universitet, ett val de eventuellt inte hade gjort ifall de känt till vad som skulle ske. I dagsläget är det bara 3 av de studenterna från filmvetenskap som uppger att de hittat alternativa lösningar de är nöjda med, via studier vid ett annat lärosäte eller på en annan kurs vid GU. Studenten som hört av sig till Göta studentkår berättar att den studievägledning de erbjudits har hållt hög kvalité men få hjälpsamma svar då man refereras till andra städer, likt Stockholm eller Växjö. Att flytta till annan ort med så kort varsel är för flertalet inte möjligt eller önskvärt. 

Bristande information
Mycket av den frustration som studenterna nu upplever beror på den bristande information institutionen givit. Att meddela om inställda kurser efter sista ansökningsdag har kraftigt begränsat möjligheterna för dessa att söka till andra kurser och lärosäten. Det står i GU:s studieregler att studenterna ska tillgå den information som behövs för att planera sina studier men med så kort varsel står nu många utan klara svar på vad som kommer ske i vår. Även om institutionen inte kunnat ge konkreta svar innan de visste vad utfallet på ansökan skulle bli så kunde studenterna ha informerats om de potentiella utfall som i slutändan påverkar både deras liv det närmsta 6 månaderna och i längden deras utbildning i helhet. 

Förlorat förtroende 
Studenterna känner nu ett minskat förtroende för Humanisten och en student berättar att hen inte känner sig motiverad till att fortsätta sina studier på fakulteten överhuvudtaget. När sådana beslut tas utan att personerna som drabbas mest av konsekvenserna inte är involverade känner sig många helt åsidosatta. En av studenterna skriver "Nästan alla i klassen blev mycket chockade och upprörda, men vi gavs ingen tid att hinna protestera. Den kommande veckan hade vi en hemtenta att skriva, så de flesta hade varken tid eller energi att organisera sig eller ägna sig åt beskedet". I samtal med de berörda studenterna framgår en förståelse för situationen från institutionens håll, däremot förstår man inte varför risker som var så väl kända inte kunde ha meddelats. 

Stress och oro
Studenternas psykosociala arbetsmiljö är oerhört viktig och redan utsatt. Många studenter upplever stress och psykisk ohälsa redan idag och en situation där ens framtid sätts på spel med begränsade möjligheter till lösningar påverkar oerhört negativt. Många studenter har dessutom både sin boendesituation och ekonomiska försörjning kopplade till studierna varav flera nu riskerar att bli utan båda dessa ifall de inte löser andra studier nu inför terminsstart i januari. Studiemedlet är begränsat till motsvarande 12 terminer, vilket gör att man inte heller nödvändigtvis kan slösa tid på studier som inte ingår i den utbildning man vill gå. Därav spelar en termin roll för hela ens framtid. 

Fakultetens respons
Vice dekan med utbildningsansvar på grund- och avancerad nivå poängterar att beslutanderätten för tillfälligt inställda kurser ligger helt på instiutionen och prefekten, men att den negativa trend i antal studenter som söker sig till humaniora diskuteras på alla nivåer och i alla berörda organ. Dekanen har stor förståelse för studenternas utsatta situation i frågan och båda ovanstående uppmuntrar dem till att söka andra kurser under sen anmälan med start 14 december, där urvalet baseras på 'först till kvarn'. Det finns enligt deras uppfattning en mycket god chans att studera något annat ämne på fakulteten.

Göta studentkårs uttalande
Som studenternas representant ser Göta studentkår allvarligt på de negativa konsekvenserna detta beslut och den bristande kommunikationen har lett till. Vi anser att informationen har kommit alldeles för sent och att man inte tagit studenternas perspektiv i åtanke när man hanterat situationen. Ordförande Axel Andersson tycker det är under all kritik att lägga ner kurser utan att involvera studentkåren samt anser "att inte satsa på de estetiska ämnena går stick i stäv med vad humanisten behöver, vilket är fler studenter som har ett bredare utbud av fördjupningskurser. Kulturen ska värnas och Göteborg ska fortsätta vara en filmstad." Humanistsektionens ordförande har fört en dialog med både studenterna, institutionen och fakulteten. Det ekonomiska läge som är rådande är något som alla drabbas av och Göta studentkår har full förståelse för att det är krävande för alla inblandade. Situationen som den ser ut är oerhört olycklig och svår att lösa, men vi kräver nu:

- att institutionen undersöker möjligheten att ge fortsättningskurserna under vårterminen 2019 och ge de som påbörjat sina studier i tron om att de skulle kunna ta en kandidatexamen i detta ämne på Göteborgs universitet längre tid på sig att planera om sin utbildning
- att institutionen undersöker möjligheten att ge fortsättningskurserna som distanskurs under vårterminen 2019
- att fakultetens institutioner framöver meddelar Göta studentkår när kurser riskeras att ställas in
- att fakulteten tar fram nya rutiner kring när och hur man meddelar studenterna om risken att kurser ställs in samt besked om inställda kurser, med studenternas arbetsmiljö i åtanke och i den mån som det är applicerbart i enlighet med LAS och MBL
- att de drabbade studenterna ges möjlighet att föra fram sina synpunkter i ett forum där de ges möjligheten att utvärdera hur institutionen hanterat situationen som uppkommit

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>