Veckorapport v.8 och v.9

Datum: 
måndag, 2 mars, 2020

 

Prefektråd 
Under prefektrådet pratades det om lokalbokningar då det ska tas fram en ny policy för lokalbokningar på fakulteten. Det har uppstått problem då det lätt blir fullbokat under de populära undervisningstimmarna vilket resulterat i att vissa kurser har haft sin undervisning i mindre lämpliga salar. Institutionerna ska arbeta fram gemensamma rutiner för lokalbokning vilket, tillsammans med den nya policyn, förhoppningsvis kommer underlätta situationen. Vi fick även bekräftat att installationen av eluttagen vid studieplatserna är igång och att det kommer vara klart i mars. 

GUS styrelsemöte 
Göteborgs förenade studentkårer (GUS) är ett samarbetsorgan mellan tre av fyra studentkårer vid Göteborgs universitet. Sektionsordförande är ledamot i GUS styrelse som hade sitt tredje sammanträde under vecka 8. På mötet valdes det studentrepresentanter till universitetsgemensamma organ och det bestämdes vilka punkter som ska tas upp i universitetsstyrelsen. Styrelsen pratade om att lyfta oro kring kostnader för byggnationer och hur studenternas arbetmiljö påverkas negativt. 

Studentärende 
Det har inkommit ett studentärende från en grupp studenter som är missnöjda med sitt program. Det rör sig om allmänt bristande struktur och kommunikation. Studenterna upplever att den bristande strukturen resulterar i att de inte får den kunskap som de behöver för att leva upp till lärandemålen i kursplanen. De har även lyft oklarheter kring scheman och tentamen. Sektionsordförande har haft ett möte med studenterna och studentommbuden där det bestämdes att studenterna ska skriva en redogörelse som sektionsordförande sedan kommer föra vidare till institutionen.  

Dekanfrukost
Under vecka 8 hade vi vår andra dekanfrukost där studentrepresentanter och doktorandrepresentanter på fakultetsnivå får tillfälle att träffa och samtala med dekanerna. Syftet är att främja studentinflytande och förbättra relationen mellan fakulteten och studenterna. Under frukosten pratade vi mycket om bygget och de åtgärder som återstår för att förbättra arbetsmiljön för studenterna.  Vi planerar att ha ytterligare en dekanfrukost längre fram i vår. 

Humanistsektionens styrelsemöte 4
Vecka 9 hade humanistsektionen sitt fjärde styrelsemöte för verksamhetsåret. Under mötet valde styrelsen studentrepresentanter till lokala arbetsmiljökommittén (LAMK) vilket är det högst beslutande organet på fakulteten som behandlar frågor rörande arbetsmiljö. Styrelsen gjorde även en utvärdering av vårterminens inspark samt en uppföljning av sektionens verksamhetsplan.
 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>