Fokusfråga: Studieplatser

Förra året antog Göta studentkår en tvåårig fokusfråga på ämnet studieplatser. Vi har två mål med denna fokusfråga, att 1) se till att befintliga studieplatser blir bättre, och 2) att fler studieplatser byggs. Just nu genomförs både renoveringar och större om- och tillbyggnationer runt om på GU, och vi arbetar för att säkerställa att frågan om fler studieplatser står högt på agendan.

Just nu kvalitetsgranskar vi alla studieplatser på campus utefter en krav-specifikation som Göta studentkår antagit. Definitionen av en god studieplats togs först fram av GUS i en rapport förra året (se längre ned). Rapporten kartlade befintliga studieplatser och identifierade problemområden. Bland annat såg vi att på Samhällsvetenskapliga fakulteten finns endast 1 studieplats per 7 studenter! Dessutom finns det många platser runt om på GUs campus som helt enkelt inte håller måttet som studieplats ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Det finns lagstadgade krav på universitetet att studenternas arbetsmiljö på campus skall beaktas. Detta vill vi göra universitetsledningen uppmärksam på. Ett av våra mål är att en GU-anställd skall kunna lämna sin arbetsplats och sätta sig på vilket studieplats som helst och få samma arbetsro.

Röda, gula och gröna studieplatser

Under höstterminen kvalitetsgranskar vi som sagt arbetsmiljön för studenter på campus. Vi märker upp studieplatser som röda, gula eller gröna.

En röd studieplats uppfyller ingen eller endast ett fåtal av de krav vi ställer på en god studieplats.

En gul studieplats uppfyller minst hälften av de krav vi ställer på en god studieplats.

En grön studieplats uppfyller alla eller nästan alla krav som vi ställer på en god studieplats.

Bedömningskriterier

De kriterier vi har utgått ifrån när vi gjort bedömningen är som följer. (Om du sitter vid en gul eller röd studieplats just nu och läser detta, fundera över vilka kriterier det är som inte uppföljs!)

Göta studentkårs definition av en god studieplats

Generella krav:

● Studieplatsen ska uppfylla god ergonomi

● Studieplatsen ska vara utrustad med god belysning

● God ventilation och rimlig bullernivå̊ samt temperatur som är behaglig.

● Platsen ska vara tillgänglig minst 8h/vardag

● Platsen ska ligga i nära anslutning till en toalett

● Tillgång till trådlöst nätverk

Kriterier för så kallad studiearbetsplats

Här ska en person kunna sitta och studera. Det ska finnas plats för både

kurslitteratur och att anteckna, antingen för hand eller med dator.

Koncentrationen på studierna ska inte störas av omgivningen.

Krav:

● En stol med ryggstöd

● Tillgång till ett bord eller en yta som är minst 50x70 cm

● Utrustad med eluttag

● Platsen ska inte kunna på förhand bokas av någon.

● Platsen ska ha låg ljudnivå

SAMO / SHAMO

Om du vill rapportera ett arbetsmiljöproblem på campus så är du välkommen att kontakta SAMO (studentarbetsmiljöombud) eller SHAMO (studenthuvudarbetsmiljöombud) på din institution. Kontaktuppgifter finns under sektioner. Alternativt kan du höra av dig till din sektionsstyrelse så tar vi med oss dina synpunkter i kontakten med universitetet.

Läs GUS rapport "Knô dig in" om studieplatser i sin helhet >>

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>