Kårvalet - så här väljs fullmäktige

VALET ÄR NU ÖVER! Valresultatet presenteras inom kort.

INFORMATION OM ÅRETS KANDIDATER

Sidan är nu uppdaterad med information om samtliga kandidater.

Namn

Andreas Stenlund

Sektion

Samsek

Berätta kort om vem du är och vad du studerar/har studerat.

Jag studerar Europaprogrammet vid Göteborgs Universitet där jag även är ordförande för programmets studentgrupp SG Europa. Vi anordnar studiesociala event för att berika studenternas tillvaro under studietiden.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag vill sitta i fullmäktige för att få ta ansvar över medlemmarna i kårens högsta beslutande organ. När det gäller något så viktigt som den nuvarande och framtida utformningen av Göta Studentkår så vill jag att besluten tas av människor man kan lita på. Jag är en sådan person.

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

Se till så att kåren uppfyller dess roll och att fullmäktige fattar beslut grundade i öppenhet och förtroende gentemot medlemmarna. Det bör finnas en initiativ och entreprenörsanda med utrymme för människor att få prova sig fram och också misslyckas ibland. Det kräver också tydlighet med vilka förutsättningar som gäller och vilka resurser som finns. Att delegera beslut och ansvar kräver förtroende, att ge någon en uppgift utan stöd och utan frihet att genomföra den efter sitt eget huvud är inte att delegera.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Värna om rättigheter. Att bevaka den utbildning som ges vid Göteborgs Universitet så att den håller hög kvalitet måste vara en stor del av kårens grunduppdrag. I grund och botten handlar utbildningsbevakning om att studenters rättigheter värnas enligt svensk lag och universitetets lokala regler. När detta inte efterföljs så måste kåren vara snabb att upplysa om förevarande och framföra kritik.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Stora återkommande aktiviteter som blir årets höjdpunkter och som skapar en tillhörighetskänsla gentemot Göta och bland studenterna.

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Kåren ska ha en oberoende ställning. Alla medlemmar måste känna sig välkomna under sin studietid i kårens gemenskap oavsett religion eller partipolitisk ställning. Beslut tas efter studenternas bästa, inte ideologisk bakgrund.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

En bra arbetsmiljö skapar produktiva studenter som trivs och får möjlighet att utvecklas. Vi vinner alla på att försöka skapa en sådan. Det tycker jag Göta studentkår ska främja genom att det finns gott om studieplatser, fräscha lokaler, rimliga priser i kaféer, och att byggnaderna utnyttjas ännu mer för studiesociala event.

Namn/ Name: Linus Holmberg

Sektion/Section: IT-fakulteten

Berätta kort om vem du är och vad du studerar/har studerat.

Studerar 2:a året i det kognitionsvetenskapliga programmet på IT-sektionen. Gillar att träffa nya människor och diskutera frågor utan självklara svar. När jag inte studerar så lyfter jag tunga saker eller jobbar med formsprutning.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag tycker att det är viktigt att IT-fakulteten tar plats i Göta.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Jag tycker det är viktigt att skapa bra relationer mellan fakulteterna.

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Inte nödvändigtvis SKALL ha, jag tycker att man bör följa yttrandefrihetsgrundlagen.
De bör få existera såvida de inte uppmuntrar till hets mot folkgrupp eller på annat vis olaga aktiviteter.

Vad tycker du att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Jag har ingen specifik fråga jag brinner extra för här, självklart bör vi sträva efter att kurser och program uppfyller studenternas förväntningar och krav.
Jag vet att SG-Kog gör ett bra jobb för det kognitionsvetenskapliga programmet hos oss på IT för att se till att programmet och kurserna hela tiden förbättras.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Som jag nämnt tidigare tycker jag att det är viktigt att vi inte bara stärker banden inom fakulteterna utan även mellan. Aktiviteter likt Göta comedy club uppskattas verkligen, då det inte bara lockar studenter som engagerar sig i sexmästerier.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler

Jag tycker att det är på tiden att vi får upp portarna till Kårkällaren igen.
Ute på lindholmen har vi lite ont om platser att studera på, både rum för grupparbeten och plats för individuellt studerande.

Name

Ludvig Lindblom

Section

IT

Give a short description of yourself and what you are studying/have studied.

I sat as the chairman of the IT-section in year 17/18, right now studying Cognitive Science.

/Why do you want to be a part of Göta studentkår’s representative assembly?

It is important that a big union such as Göta has a big and knowledgeable representative assembly. The recent years has seen small representative assemblies with several vacant seats. That’s why I have decided to become a candidate for next year’s rep. assembly.

What are you interested in the most and what would you like to work for?

Questions such as...

- unity within the union

- focus on the core ([kår] hehe) operations of a student union,

- how to be an inclusive, welcoming union with integrity.

- appointing of an honorary union Inspector

What do you think Göta studentkår should prioritize in the work with quality assurance in education?

For example: Legally safe examinations, student economy in many aspects such as cost of student literature and keeping examinations within office hours, promoting and conducting course evaluations.

What do you think Göta studentkår should focus on when it comes to students' social activities?

 • Rewarding student representatives
 • (Re)create a physical forum where students can meet and socialize during, say, Wednesday evenings.
 • Focus on sustainability in mental health and environment.

Do you think Göta studentkår should have political and/or religious union associations?

Political – yes. Religious – no.

What do you think Göta Students' Union should focus on when it comes the the university's buildings?

 • Allow longer access times for students: Since the university allows deadlines at 23:59, their buildings should be accessible to students until 23:59.
 • Proper ventilation, sufficient and varied study places and enough power outlets.

Namn på listan

Lärargäris

Sektion

Utsek

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

Vi vill att alla studenter ska ha en jämlik och likvärdig studietid. Vi vill också driva frågor som gör kåren mer jämställd, jämlik och tillgänglig för alla studenter.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Vi vill driva frågor om lika och rättvis bedömning samt att genusmedvetenhet ska genomsyra utbildningen från kurslitteratur till klassrum.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Vi tycker att det är viktigt att det finns många olika typer av föreningar och studiesociala aktiviteter och att det finns platser för våra medlemmar att samlas och ha roligt ihop utöver sina studier. Det vi vill fokusera på är en bred variation där många olika intressen finns representerade, oavsett om en tycker om dans, brädspel, fest eller politik.

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Ja, till både politiska och religiösa kårföreningar.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

Vi tycker att det är viktigt att universitets lokaler ses som vilken arbetsplats som helst och därför ska det bland annat finnas tillgång till studieplatser, närhet till eluttag och att temperaturen ska vara anpassad till årstid.

Namn

Martin Johansson

Sektion

It-sektionen, Lindholmen

Berätta kort om vem du är och vad du studerar/har studerat.

Ja, Martin heter jag, studerar det kognitionsvetenskapliga programmet på IT-sektionen, vi hänger alltså ute på lindholmen. Ett väldigt intressant och mångfacetterat program. Personligen är jag intresserad av träning och intressanta diskussioner, de får gärna handla om hur man kan förbättra saker eller problemanalyser.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Då jag tidigare varit med i ett sexmästeri så har jag sett på förstahand att det finns ett intresse för studenter från olika fakulteter att lära känna varandra och fördjupa samarbetet däremellan. Alla är kanske inte intresserad av sittningar, men andra sätt att umgås finns ju också. Vidare är vi på Lindholmen inte representerade på Lindholmen och vi har många åsikter om studiemiljön där. Så det är väl huvudsakligen två anledningar, skapa gemensamhet för studenter på GU och förbättra studiesituationen på Lindholmen.

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

Samhörighet och studieplatser. Det är min bestämda uppfattning att utbudet av studieplatser på GU är undermåliga. Utöver det har vi även ett stort antal studerande på GU men vi träffas nästan aldrig under en gemensam flagga, respektive håller till på respektive fakultet och det gäller inte bara studenter utan även föreläsare.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

En stor problematik just nu är antalet studieplatser och dessas utformning. Även kurslitteratur som ofta kan över tusen kronor för en kursbok, för studenter som redan är utsatta utgör detta ett hinder för fortsatta studier, därför vill jag arbeta för att biblioteken ska ha större utbud av kurslitteratur, även på de mer obskyra kurserna där deltagar antalet är lågt och kursböckerna dyra.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Undersöka sätt att bringa samhörighet till studenter. För sexmästerierna sker detta nästan automatiskt, men för de övriga studenterna misstänker jag att det saknas information om vilka föreningar som finns. Göta borde hjälpa till för människor att träffas genom att skapa mötesplatser, då gärna kring intressen.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

För mig är frågor om studieplatser och dess kvalitet, samt samhörighet vitala punkter och där hoppas jag att jag kan hjälpa till att driva igenom förändring.

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Nej det tycker jag inte. Göta ska vara en plats för alla och dess underföreningar skall inte avslå någon pågrund av religös tillhörighet eller politisk affiliation. Det blir också problematiskt när föreningar har extrema åsikter. Jag föreslår istället tankesmedjor där alla är välkomna att delta i diskussion, men dessa bör vara politiskt och religiöst fria baserat på tidigare påståenden.

Vad tycker du att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Utöver studieplatserna så anser jag att lärarledd studietid är minimal. Detta skulle kanske kunna lösas med effektivisering av lärarnas tid så att det dels kan finnas faktiska lärarledda lektioner men utöver dessa ha onlineföreläsningar. Detta borde göra så att studenterna får mer total lärarledd tid. då onlineföreläsningarna går att återanvända. Detta förutsätter såklart aktiva lärare i onlinegemenskapen där studenter kan ställa frågor mm.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Återigen, bringa samhörighet. Jag tror det är bäst att först undersöka vad studenterna tror skulle kunna fungera bra för att öka samhörigheten, vilka event som studenter är intresserade att delta på. Utöver det så tror jag det är viktigt med “reach” alltså att Göta blir bättre på att marknadsföra dessa event och lyssnar till kritik och utvärderar de event som hålls med kraft.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

Fler och bättre studieplatser. På många fakulteter saknas studieplatser nästan helt, detta är bedrövligt och behöver åtgärdas. För att studenter ska kunna vara studenter krävs utrymmen där de kan studera både i grupp men också ensamma, tysta läsplatser i anslutning till sin fakultet. Man ska inte behöva resa i en halvtimma efter en lektion för att kanske få tag på en studieplats.

Namn

Nico Hengst

Sektion

Samhällsvetare sektionen

Berätta kort om vem du är och vad du studerar/har studerat.

Mitt namn är Nico Hengst och jag studerar personalvetareprogrammet. Under åren på universitetet har jag varit varit aktiv både som ordförande för ett sexmästeri, Göta studentkår humanistsektion och just nu är jag med i både Göta studentkår fullmäktige och Pub och event kommitén.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige?

Jag vill fortsätta att sitta i Göta studentkårs fullmäktige då jag tycker att det är viktigt med engagemang. Dessutom vill jag fortsätta med att förespråka en rättvis och demokratisk studentkår. För mig är det även viktigt med hur Göta studentkår uppfattas utifrån, varav jag vill se fler studiesociala evenemang samt bättre marknadsföring.

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

Det som intresserar mig mest är att ha en studentkår som är öppen för alla. Jag vill att Göta studentkår ska arbeta mer med sin marknadsföring och visa varför den är relevant för alla studenter på Göteborgs universitet.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

När det kommer till utbildningsbevakning är det viktigt att Göta studentkår fortsätter driva frågor så som att utbildningen ska hålla  en hög standard, man ska vara stolt över att ha GU på sitt CV. Mer konkret så tycker jag att fler resurser borde satsas på att kurser håller en jämn standard, oavsett vilket år du läser eller vilken fakultet du besöker. En student ska inte behöva skriva negativa saker på en kursutvärdering som tyvärr ofta är fallet.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Jag tycker att Göta studentkår borde lämna studiesociala aktiviteter till bl.a. sina kårföreningar, då det är de som är bäst på sådana aktiviteter. Dessutom är det viktigt att dessa aktörer får tillräckligt med resurser för att utföra sin verksamhet, både finansiella och t ex tillgång till lokaler. För mig är det också viktigt att insparken/ nollningen/ mottagningen (vad man nu vill kalla det) är gratis så att alla studenter ska kunna få delta. Detta är bl.a. en av frågorna jag tänker fortsätta att driva.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

Varje fullmäktige är annorlunda, så det är svårt att säga vilka frågor jag vill driva. Senast var t ex frågan uppe om Göta studentkår borde tillåta politiska kårföreningar. En fråga som jag anser är lätt besvarad: JA! Frågor jag alltså vill engagera mig i är att alla medlemmar ska kunna känna sig inkluderade, att kåren är öppen för alla oavsett läggning, politisk åsikt etc. 

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Mitt svar är ja på den frågan. Då universitet har många studenter som har ett intresse inom dessa områden är det också viktigt att de kan känna sig representerade inom Göta studentkår. Däremot drar jag gränsen vid föreningar som uppmanar till saker som kan anses vara extrema som t ex politiskt våld. Där säger jag NEJ, sådana föreningar borde inte tillåtas då de inte stämmer överens med Göta studentkårs värdegrund.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

Göta studentkår borde fokusera på att kårföreningar har tillgång till lokaler, så att de kan utföra sin verksamhet.

Namn

Paddingtons vänner (lista)

Sektion

Utbildningsvetenskap

Vad intresserar er mest och vilka frågor vill ni driva i fullmäktige?

Vi vill uppmärksamma mångfalden hos universitetets studenter och Göta studentkårs medlemmar. Alla ska få förutsättningar för att kunna påverka sina studier och få en så värdefull studietid som möjligt!

I fullmäktige vill vi driva att:

 • studenthälsan ska prioriteras mer
 • kursutvärderingar kvalitetssäkras och används på ett bättre och mer konstruktivt sätt
 • mer information sprids om hur studenter kan engagera sig och påverka sina studier
 • större variation av studiesociala aktiviteter

Vad tycker ni att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter?

Vi vill att Göteborg ska bli mer som en klassisk studentstad där studier och studiesociala aktiviteter går hand i hand. Därför vill vi pusha för att det ska erbjudas en större variation av aktiviteter så att alla som pluggar på universitetet kan hitta aktiviteter och studentgrupper som passar dem.

Vi är ett gäng som hade en rolig tid under insparken och den öppnade dörrarna för oss till föreningslivet på Pedagogen, med många roliga event och nya vänner. Studiesociala aktiviteter som insparken ger en bra förutsättning för studenter att lära känna staden och andra studenter.

Tycker ni att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Det är viktigt att politiska och religiösa föreningar existerar! I nuläget ser vi dock inte att de behöver falla under Göta studentkårs organisation.

Vad tycker ni att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Många frågor som kåren drivit igenom tidigare (krav på att scheman ska vara ute en viss tid, 15 arbetsdagar innan tentaresultat delas ut och anonymitet under sals- och hemtentor för att nämna några) är viktiga. Dessa frågor vill vi arbeta för att behålla och förbättra. Genom att lyssna på studenternas önskemål och synpunkter kan vi förbättra alla olika program och kurser på universitetet!

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

Vi vill att universitetet ska se potentialen i alla tomma ytor som finns på området. Bra och vettiga utrymmen som hjälper oss studenter i vår vardag - ställen att plugga på, äta på och umgås! Ett bra exempel är studiehallen som nyss fixats på Pedagogen! Denna typen av ytor är viktiga och behovet av grupprum och studieytor med eluttag och utrymme är stort på universitetet.

Namn

Sofie Stålberg

Sektion

It

Berätta kort om vem du är och vad du studerar/har studerat.

Jag studerar kognitionsvetenskap och går nu andra året. Tidigare har jag suttit med i ett sexmästeri här på lindholmen.

Varför vill du sitta i Göta studentkårs fullmäktige? 
Jag tycker om att engagera mig och vill gärna vara med och göra skillnad där det behövs. Att vara med och jobba för en bättre studietid ser jag både som viktigt och som en bra erfarenhet.

Vad intresserar dig mest och vilka frågor vill du driva i fullmäktige?

 • Ett större urval av studiesociala aktiviteter där studenter från olika delar av universitetet kan mötas
 • Se till att studenternas synpunkter om sin utbildning och studiemiljö faktiskt kan leda till förändringar
 • Skapa fler tillfällen där studenter kan komma närmare arbetslivet genom tex inspirationsmässor, gästföreläsningar och samarbeten.
 • Att ha en kår som lockar fler studenter till att bli involverade, vilket också kräver att ha en kår som är mer pålitlig och öppen

Tycker du att Göta studentkår ska ha politiska och/eller religiösa kårföreningar?

Det är en svår fråga ,men jag anser nog inte att religion hör hemma vid ett universitet eller en studentkår.  Jag är mer öppen för politiska kårföreningar, men kan inte ge ett definitivt ja, det beror på gruppens syfte.

Vad tycker du att Göta studentkår ska driva för fråga i utbildningsbevakningen?

Att utbildningen håller hög kvalitet, är relevant och hela tiden utvecklas för att hålla jämn takt med samhället och kraven som ställs i arbetslivet. Och att studenternas åsikter om kurser som framförs genom tex kursutvärderingar faktiskt efterföljs.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller studiesociala aktiviteter

Det är viktigt att det finns platser för studenterna att mötas, både för studier och fritid. Jag tror universitet hade vunnit på att ha utrymmen där studenter från olika sektioner kan mötas och knyta kontakter. Eftersom GU är så utspritt så blir det lätt väldigt isolerat och man möter bara dem som studerar på samma sektion. Att göra det lättare för studenter att umgås och lära känna varandra hade många gynnats av, och hade skapat en större känsla av samhörighet.
Det är även viktigt att ha aktiviteter som lockar studenter som inte är aktiva i föreningar och sexmästerier.

Vad tycker du att Göta studentkår ska fokusera mest på i när det gäller universitetets lokaler?

Mera studieplatser, bättre ventilation och fräschare studiemiljöer.

Mer om Kårvalet och Kårfullmäktige

Varje vårtermin väljs fullmäktiges ledamöter för det kommande året i Kårvalet. Vem som helst får lov att kandidera, det enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Fullmäktige består av 21 ledamöter, både enskilda och s.k. listor finns representerade. En lista motsvarar ungefär ett parti och är en koalition av medlemmar med liknande intressen som gått samman för att kandidera.

Medlemmarna röstar sedan på en kandidat eller en lista som de anser representera sina åsikter mot universitetet och kåren. Vid rösträkningen fördelas mandaten enligt valresultatet och en reservlista görs, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Valsystemet

Valen till fullmäktige är hemliga och direkta. Det betyder att varje medlem i Göta studentkår får lägga sin enda röst direkt på den kandidat till fullmäktige som medlemmen vill se vald. Det är enbart medlemmar i Göta studentkår som har rätt att rösta i kårvalet.

Hur går det till?

Valet sker digitalt via karvalet.se, en tjänst som Mecenat har utvecklat. Den tekniska lösningen kan garantera valhemligheten för de röstande och medger samtidigt en snabb och enkel hantering av röstprocessen. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har till Mecenat och avlägger din röst.

Hur fördelas platserna?

Kårvalet räknas samman utefter jämkade uddatalsmetoden. När valet är avslutat och alla röster räknade kommer platserna i fullmäktige att fördelas mellan kandidaterna efter vissa på förhand bestämda beräkningsgrunder för att kunna rangordna kandidaterna efter hur många röster de, eller listan de kandiderar på, har fått.

Valordning

Val till Göta studentkårs fullmäktige regleras i styrdokumentet Valordning för Göta studentkår.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>