Kårvalet - dags att välja kårfullmäktige

Kårvalet2020 pågår den 2 - 8 mars.

Nu väljs nästa läsårs kårfullmäktige, Göta studentkårs högsta beslutande organ!

Mer information om fullmäktige och hur det fungerar hittar du här.

 

Fram tills på fredag kan du gå in på karvalet.se, logga in (samma inlogg som till Mecenat) och rösta på den kandidat som du tycker ska sitta i Kårfullmäktige under nästa år.

Varför Kårvalet?
Göta studentkår är som namnet antyder en studentkår, men rent organisatoriskt är vi också en idell förening. I det juridiska begreppet förening ingår att organisationen är demokratiskt uppbyggd, vilket innebär att vårt högsta beslutande organ, fullmäktige, ska vara demokratiskt valt av föreningens medlemmar.

Som medlem är det därför superviktigt att du använder din rösträtt.

Men vem ska jag rösta på?
Nedan har vi samlat information om alla kandidater och vilka frågor som de vill driva i fullmäktige om de blir valda. Du har därmed möjlighet att bilda dig en uppfattning om vilken kandidat som du tror skulle representera dig bäst.

När kan jag rösta?
Valet är öppet 2-6 mars på karvalet.se. Logga in med ditt Mecenat-inlogg och välj din kandidat. Superenkelt. 

INFORMATION OM ÅRETS KANDIDATER

Namn 
Alexander Engelin

Sektion

Vem är du och vad studerar du?

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?

Namn
Alexandra Ghafari

Sektion
Utbildningsveteskapliga sektionen

Vem är du och vad studerar du?
Jag är en lärarstudent som i höst kommer att påbörja mitt femte och sista år för att bli ämneslärare med inriktning filosofi och engelska. Jag gillar tv-spel och katter.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Jag är mest intresserad av frågor som rör jämlikhet och att Göteborgs Universitet ska vara en trygg och inkluderade plats för alla. Jag är intresserad av att driva frågan om likabehandling och att den bör genomsyra all undervisning och aktivitet på universitetet.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Jag tycker det är viktigt att driva frågan om likvärdig undervisning på universitetet. Oavsett vilken institution man studerar på bör undervisningen vara likvärdig och hålla hög kvalitet.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Göta Studentkår bör fokusera på att upprätthålla den bredd av aktiviteter som finns och jobba på att utveckla den ytterligare. Det ska finnas något för alla studenter!

Namn 
David Thomsen

Sektion

Vem är du och vad studerar du?

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?

Namn 
Enighetsalliansen

Sektion
Samhällsvetarsektionen

Vem är du och vad studerar du?
Vi är fem herrar som studerar statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vi är utspridda över 4 terminer vilket vi anser ger oss en förståelse för samtliga studenter vid statsvetenskapliga institutionen.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Vi anser att Göta studentkår befinner sig i en fas där omstruktureringar är nödvändigt. Vi vill med vårt starka engagemang och drivkraft förändra strukturen för hur Göta bedriver sin verksamhet för att underlätta för samtliga stundeter vid Göteborgs
universitet.

Vi vill arbeta för att öppna och tillgängliggöra Göta studentkårs arbete, det ska vara en självklarhet för alla studenter att vara medlem.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Vi anser att det är viktigt att Göta studentkår fortsätter arbeta för en god utbildningsbevakning. Vi vill se en tydligare struktur i utbildning och rapportering för studentrepresentanter. Vi vill se ett tydligare samarbete mellan sektionerna när det gäller samordningen av utbildningsbevakning. Detta för att effektivisera arbetet samt gynna kunskapsutbytet.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Vi vill se en bred variation av studiesociala aktiviteter. Vi vill se att Göta fortsätter att jobba för en tradition av stora event och samarbetsavtal, detta då vi anser att studenterna vid Göteborgs universitet förtjänar en storslagen studietid. Vi vill se till att utnyttja de platser vi har och skapa forum för studenter att mötas i.

Namn
Humlistan

Sektion
Humanistsektionen

Vem är du och vad studerar du?
Vi studerar på programmen liberal arts, medier estetik och kulturellt entreprenörskap, language technology.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Vi vill ha en bättre studentkår med ökat fokus på utbildningsbevakning. Vi anser att det är vårt viktigaste uppdrag och att det finns många frågor som behöver drivas. Så länge det finns vakanta studentrepresentantposter och bristande lokalt studentinflytande borde vi satsa på att prioritera detta. Studentkåren behöver ta ansvar för att utbilda och stötta studentrepresentater då dessa är kärnan i vår organisation.

Vi står för likabehandling. För oss innebär det att studentkåren internt och utåt föregår med gott exempel kring hur vi inkluderar och behandlar varandra. Vi tycker att likabehandlingspolicyn och tillhörande handlingsplan bör implementeras systematiskt.

Fullmäktiges uppgift är också att utkräva ansvar från de förtroendevalda som har uppdrag i organisationen. Alla förtroendevalda har en skyldighet gentemot medlemmarna uppfylla rimliga förväntningar, vara professionella och att visa transparens i sitt arbete. Vi kommer att driva frågan kring att heltidare rapporterar i tid och på ett tillfredsställande vis.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Det breda studentinflytandet behöver lyftas. Genom att säkerställa kvaliteten på kursvärderingar och sättet universitetet arbetar med dem kan vi möjliggöra en utbildningsbevakning på samtliga program och kurser från de som känner till behoven bäst.

De regler och lagar som finns kring kursvärderingar måste följas av universitet och det behövs nya strategier för att få en högre svarsfrekvens. Därför anser Humlistan att vi ska välja kursvärderingar som fokusfråga.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Göta studentkår bör möjliggöra för studenter och föreningar att arrangera studiesociala aktiviteter. Det finns ett värde i att ha inspark och välkomna alla nya studenter, men vi anser inte att Göta studentkår ska prioritera studiesociala aktiviteter. Centrala arrangemang ska endast ske när det finns ett intresse från medlemmar att gå på dessa och att hjälpa till att arrangera. Vi skulle gärna se nya rutiner kring hur organisationen undersöker intresse inför eventuella arrangemang.

Namn
Jonatan Dovner

Sektion
Utbildningsvetenskapliga sektionen

Vem är du och vad studerar du?
Jag är ursprungligen från Jämtland och kom till Göteborg HT17 för att börja studera. Jag läser ämneslärarprogrammet mot gymnasiet med ämnena Engelska och Teater. Jag bor för närvarande i Pixbo med min sambo och när jag inte är upptagen med studier så tycker jag om att spela brädspel och att umgås med släkt, vänner och annat löst folk. Jag har tidigare suttit i både kårstyrelsen och i fullmäktige, samt varit engagerad i en förening vilket såklart har tagit upp mycket av min tid, men det är tid jag gärna lägger.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Studiesociala frågor är jag ganska naturligt intresserad av med min bakgrund i ett sexmästeri, men det är inte de största frågorna att hantera i en studentkår. Det viktigaste jobbet är att se till att man har en fungerande studentkår som jobbar för och med de studenter man representerar. Medlemsrekrytering och transparens har varit frågor som kräver ganska mycket arbete och kommer att fortsätta att vara det även framöver.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
VFU-placeringar och möjligheten för ämneslärarstudenter att få göra VFU även i sitt andra ämne är en fråga som specifikt påverkar ämneslärarstudenters utbildningskvalitet och det är något jag kommer att vilja lägga energi på även om det självklart finns många andra viktiga frågor.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Det behöver hittas nya vägar att nå även de studenter som inte är engagerade i föreningar som sexmästerier och inkludera även dessa studenter i det studiesociala livet i Göteborg.

Namn
Martin Eklund

Sektion
IT-sektionen

Vem är du och vad studerar du?
Jag studerar andra året på Systemvetarprogrammet vid IT-sektionen. Vid sidan av plugget har jag varit aktiv i ett av sexmästerierna som ligger under Göta, Systemsex. Mitt år i styrelsen jag var jag Vice ordförande och nu under mitt andra år har jag rollen som Orakel, som innebär att jag bistår den nya styrelsen med kunskap & erfarenhet.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Det intresserar mig mest i fullmäktige är GU:s grupprum, det studentsociala samt kursvärderingar.

- Grupprummen på IT-sektionen har sedan höstterminen varit 0 stycken. Sedan höstterminen startade finns det inte längre några grupprum på IT-sektionen. Majoriteten av uppgifterna på min utbildning består av grupp- & projektarbeten. Vilket gör det problematiskt när det inte finns någon direkt möjlighet för oss att arbeta i grupp på vår sektion. Vilket har medfört att vi arbetat på andra sektioner, där jag upplever liknande bekymmer i olika utsträckningar.

- Det studentsociala intresserar mig, så frågor kring detta kommer jag att engagera mig i.

- Kursvärderingar är viktiga för kursers utveckling & omarbetning. Jag upplever att utformningen av dessa är för standardiserade vilket leder till att studenter inte upplever en relevans & koppling mellan kursen och utvärderingen som ska göras. Vilket kan leda till att graden av utvärderingsifyllnad sänks.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Enligt mig behöver Göta studentkår nå ut till fler studenter, både icke medlemmar & medlemmar. Då det är många studenter som knappt vet vad Göta är för något. Samt många medlemmar som inte vet vilken hjälp de finns att få.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Studiesociala aktiviteter är det som förgyller tiden som student för både mig och många andra. Många av sexmästerierna under Göta gör en gedigen insats med att arrangera events för studenter, många gånger med bistånd och stöttning från Göta. Detta vill jag fortsätta att utveckla.

Utöver det vill jag som så många andra få igång Kårkällarn igen och göra den ännu bättre.

Namn
Valfri dryck på Kåren

Sektion

Vem är du och vad studerar du?
Vi heter Felix och Axel och är två goa grabbar som pluggar naturvetenskap. Vi har båda två bakgrunder i sexmästerivärlden och brinner för Göta studentkår. 

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
De frågorna som vi vill driva i fullmäktige är att minska avståndet mellan medlemmar och de beslutande delarna av Göta studentkår, så som fullmäktige. Därför behöver arbetet bli mer transparent och lättillgängligt för alla kårens medlemmar. 

Vi vill även öppna upp kåren så att fler medlemmar känner sig inkluderande i organisationen. Enklare formalia, tydligare styrning men först och främst mindre prat om stadgor och se till att faktiskt driva frågor som rör studenterna och skapa mötesplatser för alla studenter. 

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Utbildningsfrågorna som vi kommer driva har med att skapa förutsättningar för att alla studentrepresentanter kan utföra sitt uppdrag så bra som möjligt. För detta krävs mer utbildning av representanterna i hur universitetet fungerar och vilka frågor som de ska driva. Att underlätta studenternas arbete gentemot universitetet i alla former av utbildningsfrågor stärker studenternas inflytande och bidrar till ett större inflytande på utbildningen.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
De studiesociala frågor vi kommer driva är vilken roll som Göta studentkårs sektioner ska ha gentemot våra föreningar. Våra föreningar samlar idag studenterna och skapar en känsla av samhörighet. Här vill vi utveckla sektionerna till att ta en större aktiv roll i att stötta föreningarna och bli en naturlig knytpunkt för både föreningar och aktiva medlemma. Även att kåren i sig skapar ytor som för samman studenter över sektionsgränserna.

Namn
Viktor Näsman

Sektion
Utbildningsvetenskapliga sektionen

Vem är du och vad studerar du?
Jag studerar till ämneslärare på gymnasienivå med Matematik och Biologi som ämnen, och har engagerat mig i Göta Studentkår i form av styrelseledamot på Utbildningsvetenskapliga sektionen.

Vilka frågor vill du driva i Kårfullmäktige?
Mina huvudfrågor är utbildningsbevakning och transparens. I fullmäktiga vill jag driva frågor om ett tydligare fokus på studenkårens kärnverksamhet i form av utbildningsbevakning och studentrepresenationen. Vidare är jag för en mer transparent organisation där det är tydligt för medlemmar vilka typer av diskussioner som förs och hur de kan medverka i utvecklingen av organisationen. Ett mål vore ett fullmäktige som för öppna diskussioner som involverar även medlemmar i kåren och ger möjlighet för fler än ledamöter att föra och bemöta frågor.

Vilken utbildningsfråga tycker du är viktigast?
Fokus bör flyttas från ett reaktivt arbete mot ett mer proaktivt förhållningssätt där Göta Studentkår har tydliga frågor som drivs på sektionsnivå för att säkerhetställa utbildningskvalite. Frågor bör lämpligast utformas på sektionsnivå och ett tydligt ansvar för respektive ordförande bör vara att driva dessa.

Vilken studiesocial fråga tycker du är viktigast?
Göta Studentkår skall framförallt möjliggöra studiesociala aktiviteter snarare än att driva dem. Som studentkår skall kärnverksamheten prioriteras och studiesociala eveneamang skall snarare ses som en stöttepelare för att kunna driva dessa frågor.

Mer om Kårvalet och Kårfullmäktige

Varje vårtermin väljs fullmäktiges ledamöter för det kommande året i Kårvalet. Vem som helst får lov att kandidera, det enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Fullmäktige består av 21 ledamöter, både enskilda och s.k. listor finns representerade. En lista motsvarar ungefär ett parti och är en koalition av medlemmar med liknande intressen som gått samman för att kandidera.

Medlemmarna röstar sedan på en kandidat eller en lista som de anser representera sina åsikter mot universitetet och kåren. Vid rösträkningen fördelas mandaten enligt valresultatet och en reservlista görs, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Valsystemet

Valen till fullmäktige är hemliga och direkta. Det betyder att varje medlem i Göta studentkår får lägga sin enda röst direkt på den kandidat till fullmäktige som medlemmen vill se vald. Det är enbart medlemmar i Göta studentkår som har rätt att rösta i kårvalet.

Hur går det till?

Du röstar anonymt genom att logga in på karvalet.se. Använd samma inloggningsuppgifter som till Mecenat. Valet är öppet 2-8 mars 2020.

Hur fördelas platserna?

Kårvalet räknas samman utefter jämkade uddatalsmetoden. När valet är avslutat och alla röster räknade kommer platserna i fullmäktige att fördelas mellan kandidaterna efter vissa på förhand bestämda beräkningsgrunder för att kunna rangordna kandidaterna efter hur många röster de, eller listan de kandiderar på, har fått.

Valordning

Val till Göta studentkårs fullmäktige regleras i styrdokumentet Valordning för Göta studentkår.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>