Psykrådet

Psykrådet - studentsamverkan vid Psykologiska institutionen 

Psykrådet är institutionens grupp för studentsamverkan. Vi försöker koordinera och samordna olika initiativ för och av studenter på institutionen. Psykrådet är en studentgrupp under Göta studentkårs samhällsvetarsektion

Via Psykrådet kan studenter på institutionen få pengar och tillgång till institutionens lokaler för att ordna olika slags aktiviteter. T.ex. ordnar studenter filmvisningar om terapimetoder, föreläsningar, studiecirklar och klassfester. Aktiviteterna annonseras vanligen på Psykrådets anslagstavla, på väggarna i ljusgården och på Facebook.

Psykrådet sammanträder andra tisdagen i månaden kl 16:00 i Konferensrum 1 (K1). Mötena annonseras via tv-skärmen i entrén, på anslagstavlan och på Facebook. Observera att mötena är öppna för alla studenter på institutionen och inte enbart för studenter på Psykologprogrammet!

Via rådet kan nya studentinitiativ utformas eller understödjas och information till och från studenter som kommit olika långt i sin utbildning utbytas. På psykrådet närvarar också studentrepresentanter från institutionens beredningsgrupper och institutionsrådet. För att se mer om vilka dessa är och vilka representanterna är, klicka här.

Om du vill ordna någon aktivitet för studenter, delta i Psykrådets arbete, eller bara veta mer, kontakta Psykrådets ordförande Emma Henning på psykradet@gota.gu.se, dyk upp på något av mötena eller bli vän med Psykrådet på Facebook.

Beredningsgrupper
Genom Psykrådet väljs studeranderepresentanter till institutionens beredningsgrupper. I beredningsgrupperna diskuteras t.ex. kursutvärderingar och förändringar i undervisningen. Genom representation i beredningsgrupperna har vi studenter har stor möjlighet till inflytande över utbildningen och dess utformning. Det finns beredningsgrupper både för psykologprogrammet, masterprogrammet i samhällspsykologi och för fristående kurser.

Intressegrupper
Är du som student intresserad av ett speciellt ämne inom psykologi? Då kan du gå med i en eller flera av de intressegrupper som finns, där du kan möta andra studenter med samma intressen, byta erfarenheter, anordna föreläsningar, bokcirklar et c. Eller varför inte starta en egen? I den mån vi förmår, står vi gärna till buds med råd och stöd och med vårt nätverk av kontakter. Kontakta Psykrådet, så hjälps vi åt!

Studentarbetsmiljöombud - SAMO
Studentarbetsmiljöombud (SAMO) finns på samtliga institutioner på Göteborgs universitet och är utsedda av studenterna. SAMO är med och känner av hur den själv och studiekamraterna upplever arbetsmiljön, viktiga synpunkter som SAMO sedan förmedlar vidare till dem som är ansvariga för vår arbetsmiljö. Ombudet arbetar tillsammans med exempelvis lärare, prefekter och de arbetsmiljöombud som väljs bland de anställda, samt sin studentkår för att se till att studenterna får sina röster hörda för en god studiemiljö. De närvarar på Psykrådets möten och nås på samo.psy@gota.gu.se.

-------------------------------------

psykradet@gota.gu.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>