SDR

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd (SDR) samlar de forskarstuderande vid fakulteten och verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och i arbetssituationen. SDR är en del av Göta studentkår.

SDR driver frågor om forskarutbildningens kvalitet, arbetsmiljö, rättssäkerhet, samverkan, internationalisering, jämställdhet och likabehandling. SDR har bland annat särskilt drivit frågan om att alla doktorander skall erbjudas rimliga ekonomiska villkor med doktorandtjänst under hela utbildningen och att fakulteten skall följa regler och förordningar, som är till för att stärka doktorandens arbetsvillkor. Pågående diskussioner 2013/2014 handlar bland annat om fördelar och nackdelar kring att korta ner forskarutbildningens längd från fyra till tre år. Vi har också uppmärksammat behovet av att inkludera utländska doktorander i besluts- och informationsprocesser på fakulteten genom utökat bruk av engelska som kommunikationsspråk. Kort sagt, vi verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och arbetssituationen.

SDR förordar doktorandrepresentanter till alla fakultetsgemensamma organ till Göta studentkårs samhällsvetarsektions styrelse, som utser representanterna. Alla förtroendeuppdrag ger rätt till förlängning av studietiden.

Vi verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och i arbetssituationen.

 

SDRs styrelse har tre sammanträden per termin. Styrelsen består av representanter från varje institution (en ordinarie och en ersättare) som utses av varje ämnesgrupp eller motsvarande, samt av ett presidium, vilket utses av styrelsen vid ett årsmöte i slutet av vårterminen.

Styrelsens arbete handlar mycket om att utbyta information om vad som sker på institutionsnivå och på olika ställen i fakulteten och för att fatta beslut om vilka frågor doktoranderna ska driva i fakultetens högsta beslutande (fakultetsstyrelsen - SFS) och beredande (beredningen för forskning och utbildning på forskarnivå - BFF) organ. Genom detta arbete kan doktoranderna påverka beslut som rör såväl forskarutbildningen som den övriga verksamheten på fakulteten.

Har du problem i din forskarutbildning? Vill du ha ytterligare information? Vill du framföra synpunkter eller själv engagera dig? Kontakta i så fall SDR:s ordförande Joseph Anderson på joseph.anderson@gu.se.

För mer information, se Doktorandrådets hemsida vid fakulteten.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>