Hoppa till huvudinnehåll

Studenters rättigheter

 

 

Studenters rättigheter

Vi har sammanställt några av de mest centrala lagarna och
bestämmelserna som är bra att ha koll på!

 

Som student har du flera lagstadgade rättigheter.

Göteborgs universitet erbjuder även en rad förmåner för dig som studerar här. Men det kan vara svårt att hålla reda på alla olika bestämmelser och oftast är informationen knapphändig.

Därför har Göta studentkår sammanställt några av de mest centrala lagarna och bestämmelserna som är bra att ha koll på för att ge dig som student en klarare överblick över dina rättigheter.  

Centrala lagar och bestämmelser 

Det finns en rad lagar som är av betydelse för studenter. Några exempel är: 

Utöver lagstiftning finns även andra rättskällor av betydelse, såsom UHR:s författningssamling. Av de ovannämnda är högskolelagen den mest centrala lagstiftningen. I den regleras främst universitetens verksamhet och former.

Till denna är högskoleförordningen ett viktigt komplement med mer detaljerade bestämmelser kring i huvudsak samma frågor. 

Studenthälsa 

Enligt lag har du som student rätt till tillgång till hälsovård (även förebyggande) som universitetet har ansvaret att tillhandahålla. Du har rätt till stöd i din studiesituation och en god studiemiljö. (Högskoleförordningen 1 kap. 11 §)

 

Läs mer här!

Studentförsäkringar

Som student är du försäkrad av universitetet. Försäkringen täcker skador som har uppkommit i samband med din utbildning. (Högskoleförordningen 1 kap. 11 a §).

Detta inkluderar skador under resor till och från skolan. Till exempel kan försäkringen komma till användning för att täcka vårdkostnader och utebliven inkomst på grund av skadan.

Försäkringen tillhandahålls av den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet. Om du råkar ut för en olycka eller drabbas av annan personskada måste du göra en skadeanmälan till Kammarkollegiet via deras hemsida för att ha rätt till försäkringen. Där hittar du även mer detaljerad information om försäkringen och hur du gör en skadeanmälan. 

Incidentanmälan i IA

Om du har skadat dig, eller upplever att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö, bör du göra en så kallad incidentanmälan.

Detta görs i Göteborgs universitets system IA för att rapportera avvikelser och incidenter, samt förbättringsförslag gällande arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. 

Studenthälsan vid GU 

Göteborgs universitet erbjuder även stöd och hjälp till dig som är student och som har problem med ohälsa som är orsakad av dina studier. Genom studenthälsan kan du bland annat få samtalsstöd och andra verktyg för att hantera ditt problem.

Mer information om studenthälsan och hur du kontaktar dem finns på Studentportalen.

Studentinflytande

Rätten för studenter att utöva inflytande över sin utbildning är en central princip i svensk högskolelagstiftning.

Lärosätena har ansvar för att se till att studenter tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. (Högskolelagen 1 kap. 4 a §). Det sker främst genom studentrepresentanter, som har rätt ”att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. (Högskolelagen 2 kap. 7 §). Det är studentkåren som tillsätter och samordnar studentrepresentanterna.

Studentärenden

Har du stött på problem relaterade till din kurs eller ditt program? Behöver du hjälp och stöttning från kåren?

Använd ärendehanteringssystemet för studentärenden. Där anger du dina kontaktuppgifter och beskriver ditt problem i en stängd miljö så att endast behöriga personer får tillgång till informationen.

Studentrepresentation

Studentrepresentanter utses av studentkåren. Vilka organ som ska ha representanter bestäms gemensamt av universitetet och kåren. 

Studenter är representerade i både permanenta och tillfälliga grupper, t.ex. arbetsmiljögrupper, ledningsgrupper och utredningar. En studentrepresentant har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter. Det är ordförande i det aktuella organet som har ansvar för att studentrepresentanten får tillräckligt med information och underlag för att kunna utföra arbetet och förbereda sig inför möten. 

De flesta studentrepresentantuppdragen är arvoderade, och alla uppdrag berättigar till ett skriftligt intyg från universitetet efter avslutat uppdrag. 

Kursvärderingar 

För samtliga universitet och högskolor finns ett lagstadgat krav på att genomföra en kursvärdering efter avslutad kurs. Som student har du då möjlighet att ge synpunkter på kursen. Det är dessutom universitetets ansvar att presentera resultaten från föregående kursvärdering, och vilka eventuella åtgärder som har vidtagits inför din kurs. (Högskoleförordningen 1 kap. 14 §) 

Disciplinärenden

När ett disciplinärende inleds mot en student har denne enligt lag vissa rättigheter och skyldigheter (främst högskoleförordning 10 kap.). Disciplinärenden får endast inledas i vissa specifika situationer:

 • Fusk
 • Störande av undervisning
 • Störande av verksamheten
 • Trakasserier


Har det gått mer än två år sedan händelsen får inte heller ett disciplinärende inledas (10 kap. 1 §). 

När ett disciplinärende har inletts ska det utredas av rektorn, som kan välja att antingen lämna ärendet, ge en varning eller hänföra ärendet till disciplinnämnden (10 kap. 9 §). Om rektor beslutar att utfärda en varning har den berörda studenten rätt att underställa beslutet för prövning i disciplinnämnden, vilket universitetet har en skyldighet att upplysa studenten om (10 kap. 10 §).  

Disciplinnämnden består av ordförande (rektor eller prorektor), en lagfaren ledamot, lärarrepresentant, samt studentrepresentanter. Disciplinnämnden ska (10 kap. 11 §):

 • Utreda ärendet noggrant 
 • Ge studenten tillfälle att uttala sig 
 • Ge studenten möjlighet att närvara när andra uttalar sig inför nämnden 


Mer detaljerad information om disciplinärenden går att finna på universitetets hemsida samt i högskoleförordningen. 

Universitetskanslersämbetet 

Om du som student anser att Göteborgs universitet har brutit mot någon lag kan du anmäla detta direkt till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ är en statlig myndighet som granskar kvalitén på utbildningar på universitet och högskolor i Sverige, bland annat genom en juridisk tillsyn där studenters möjlighet att själva rapportera problem har en betydande roll. UKÄ publicerar dessutom många rapporter och analyser av diverse trender, mönster och problem på högskolorna och universiteten. Mer information finns på UKÄ:s hemsida

Övriga hjälpmedel och stöd

Handledning i akademiskt språk och skrivande

Som student på Göteborgs universitet har du tillgång till handledning i akademiskt språk och skrivande. Det är en resurs som erbjuds av universitetet till alla studenter för att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga att formulera sig i akademiska sammanhang. Enligt Universitetsbibliotekets hemsida kan du till exempel: 

 • • Få råd om hur du kan utveckla dina läs- och skrivstrategier.
 • • Diskutera en skrivuppgift eller en muntlig presentation som du arbetar med.
 • • Ställa en fråga om akademiskt språk och skrivande på drop-in.
 • • Öva språk och grammatik i workshoppar och quiz.
 • • Diskutera språk och skrivande med andra studenter i ett skrivcafé.

Studievägledning 

Universitetet har en skyldighet enligt lag att erbjuda studenter tillgång till studievägledning och yrkesorientering. På Göteborgs universitets hemsida finns information och kontaktuppgifter till studievägledaren på just ditt program, som finns tillgänglig för att svara på alla möjliga frågor och funderingar kring din utbildning och arbetslivet som kommer därefter.